Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

55
13

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Correcte aansluiting afvalwater huishoudens
Nood aan gedegen toezicht op waar geloosd wordt/wat geloosd wordt.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Ontrekkingsverbod oppervlaktewater vs ander waterverbruik
- Op sommige locaties/tijdens bepaalde periodes geldt er onttrekkingsverbod terwijl burgers wel nog gras kunnen/mogen bewateren met drinkwater - Zwembaden worden gevuld met leidingwater: zou verplicht met regenwater moeten worden
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Grondwater
- vergunningsproblematiek: geen vergunning bekomen terwijl particulier toch vergunning zou bekomen. Het gevoel heerst dat particulieren er op los kunnen boren zonder vergunning en onbeperkt kunnen oppompen. - Zou niet meer mogen uitgebreid worden in sommige regio’s, in andere regio’s wel: klopt dit?
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Waterheffing problematiek
- (extra) stimulansen voorzien om regenwater te gebruiken - indien geen drinkwater en grondwater opgepompt toch heffing betalen wegens vermoed verbruik, waarom dan regenwater, wat vaak nog moet gezuiverd worden, gebruiken (verbruik kan niet bewezen worden).
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Beheerovereenkomsten
Verloning is OK maar: - Juridische omkadering is probleem: bij oneigenlijk gebruik door anderen (wandelaars, quads,…) verliest men vergoeding - Looptijd beheerovereenkomst: wat na 5 jaar? Hoe zal dit verder evolueren? De angst zit erin dat de stroken nadien een verplichting zullen worden, waardoor men vaak nog terughoudend is om hier in mee te stappen. - Economisch aspect: perceelsrand moet onderhouden worden maar geen opbrengst en toch pacht betalen - Regelmatig stelt men vast dat er op de stroken met quads of brommers wordt gereden, of dat er wordt gesluikstort. Hierdoor kan men de verloning verliezen.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Regenwateropvang
- verbeteren en verhogen en hergebruik. - Ook voorwaarden en juridische omkadering voor hergebruik optimaliseren en verbeteren - In de winter moet iedereen zijn regenwaterputten ledigen als er regen wordt voorspeld
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Erosiestroken
- aanleggen op terreinen kan verbeterd verhoogd worden - juridische omkadering verbeteren: omgeving mee in beschouwing nemen: waarom erosiestrook aanleggen als volgende perceel grasstrook is en erosie buffert - Is het niet mogelijk om de erosie te beperken door de verdeling van de weilanden/akkers te verbeteren zodat akkers zoveel mogelijk afstromen richting een weiland?
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
In Ternat aan de steenweg waar de 2 beken samenvloeien omdat daar de watercapaciteit voldoende is
Graag zou ik de Bellebeek een heel stuk dieper en breder zien zodat er bepaalde vissoorten kunnen worden bij gezet. Ook het waterpeil wat hoger dat door sluizen wordt op peil gehouden en gecontroleerd. Daarnaast wat meertjes aan de sluizen als soort opvangbekken bij te weinig of te veel water zodat bij hevige regenval er een controle bestaat. Tegen de Bellebeek lopen van in Ternat kleine beekjes die bijna altijd droog staan. Als het water van de Bellebeek stijgt door middel van een paar sluizen kunnen deze beekjes perfect bevoorraad worden door water uit de Bellebeek door een overloop drempel te maken. Zo kan er in deze beekjes paling worden uitgezet en kleine visjes en kikkers en creëert dit leven. Natuurlijk in combinatie met een creatief wandelpad. Door deze kleine beekjes te bevoorraden met water uit de Bellebeek creëer je een natuurlijke vistrap voor de vissen die geblokkeerd zitten aan de sluizen. Aan de sluizen bv kleine waterkrachtcentrales zoals in Zwitserland.
David D.
1 0
lees meer
Draagvlak creëren bij de omwonenden / recreanten door wandelpad open te stellen.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
Subsidieer het plaatsen van een regenwaterput bij particulieren.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
Lichtere machines gebruiken, bruggen verhogen
Met lichtere machines het berm-onderhoud doen. Nu wordt de beek dicht gereden en de bermen worden lager. Bruggen verhogen. Inkalving voorkomen door wortels van de beekwandbegroeiing te laten.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
Een strenger beleid rond bvb. randvoorwaarden erosie voeren
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Meer verantwoordelijkheid leggen bij landbouworganisaties en deze aanspreken op gevolgen van erosie.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Aanleg van erosiepoelen, organische dammen,...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Gemeenten meer responsabiliseren / Belonen van goede gemeenten
Gemeenten meer responsabiliseren voor gevolgen van soms nalatig rioleringsbeleid en 'goede gemeenten' belonen voor goede aanpak rioleringsbeleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Begeleiding voorzien voor iedereen die maatregelen willen treffen
Heraanleg waterlopen; verder sanering van lozingen; toezicht houden op aansluitingen; handhaving naar verbruik van water & op vervuiling van water; begeleiding van organisaties, bedrijven, burgers, landbouwers die maatregelen willen treffen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Consequente uitvoering van ambitieus omgevingsbeleid
Het omgevingsbeleid effectief en consequent uitvoeren. Het omgevingsbeleid nog ambitieuzer vastleggen. Zoveel mogelijk achterpoortjes sluiten. En burgers, bedrijven en lokale overheden belonen voor goed beleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Strengere maatregelen opstellen en incentives geven aan landbouwers
Waterkwaliteit opkrikken door strengere maatregelen over pesticide verbruik enz - wij weten allemaal wat vervuilt. Landbouwers een incentive geven om hun land op een ecologisch verantwoordelijke manier te gebruiken. Bijvoorbeeld bomen en hagen aanplanten, een "corner for the hare" (oud Iers - een verwilderde stuk land), allemaal om het waterafloop te vertragen; poelen leggen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Uitdagende doelstellingen formuleren en opvolgen
Uitdagende doelstellingen bepalen en budgetten voorzien om problematiek te verbeteren. Verplichtingen opnemen in vergunningen en nagaan of ze gevolg worden (werken met waarborgen).
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Bij herziening van het landbouwbeleid: meer inzetten op lokale en natuurinclusieve landbouw.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Duidelijke en haalbare visie
Een correcte visie opstellen en hiervoor de nodige voorschriften opstellen en ook opvolgen. De nodige budgetten vrijmaken om deze doelen te bereiken.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Initiatieven nemen vanuit lokale overheid
Bij de lokale overheid schepenen hebben met visie en zicht op natuur, milieu en gezonde omgeving, niet gericht op korte termijn effecten. Wat minder tijd verdoen aan sensibiliseren en initiatieven durven nemen die nodig zijn.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Schotten in afwateringsgrachten
In de afwateringsgrachten schotten plaatsen op bv 20 m afstand (zonder opening onderaan) tot ongeveer halfweg de diepte van de gracht om een deel van het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem om het grondwater aan te vullen.
Luc P.
0 0
lees meer
Uitdiepen delen wachtbekkens
In en rond Ternat liggen een aantal wachtbekkens waarvan delen kunnen uitgediept worden en zo moeraszones ontstaan die kunnen ook dienen om het overtollige water dat niet kan terugvloeien naar de beek te laten infiltreren in de bodem om zo het grondwater aan te vullen.
Luc P.
0 0
lees meer