Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

55
13

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 55 bijdragen
Aanleg van erosiepoelen, organische dammen,...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
moderstromen Polleringestraat/Wambeek
In de nieuwe afwateringsgracht tussenschotten zetten om de modder op te vangen alsook grasstrook/beplanting langs de veldzijde
Luc P.
0 0
lees meer
Ontharden
Ontharden van pleinen, parkings... Meer groen stimuleren: de groen/blauwe dooradering.
Input stuurgroep |.
0 3
lees meer
Herstel spaarvijvers aan de Okaaibeek/Bellestraat
Destijds waren er spaarvijvers langs de Okaaibeek. Deze werden gedeeltelijk gedempt bij aanleg van de E40, maar de overgebleven dieptes zijn er nog steeds. Door deze in verbinding te zetten met de Okaaibeek kan er water opgespaard worden voor droge periodes. Deze zouden bovendien als extra buffer kunnen functioneren voor het afstromend water van de snelweg.
H N.
0 0
lees meer
Het beperken van het ruimen van grachten om de vegetatie te beschermen
Deze vegetatie heeft eveneens een invloed op de stevigheid van de grachten
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Een strenger beleid rond bvb. randvoorwaarden erosie voeren
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Beheerovereenkomsten
Verloning is OK maar: - Juridische omkadering is probleem: bij oneigenlijk gebruik door anderen (wandelaars, quads,…) verliest men vergoeding - Looptijd beheerovereenkomst: wat na 5 jaar? Hoe zal dit verder evolueren? De angst zit erin dat de stroken nadien een verplichting zullen worden, waardoor men vaak nog terughoudend is om hier in mee te stappen. - Economisch aspect: perceelsrand moet onderhouden worden maar geen opbrengst en toch pacht betalen - Regelmatig stelt men vast dat er op de stroken met quads of brommers wordt gereden, of dat er wordt gesluikstort. Hierdoor kan men de verloning verliezen.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Gebruik van gezuiverd water
Handhaving vergunningsbeleid: controle uitvoering RWA/DWA-stelstel; voorwaarden opgelegd watertoets.
Input stuurgroep |.
0 1
lees meer
Groepsaankoop kleinschalige zuivering
Woningen die zelf moeten zuiveren gebinnen er dikwijls niet aan om tal van redenen: te duur, te technisch, enz... Door deze woningen aan te schrijven en te voorzien in een groepsaankoop voor kleinschalige zuivering kunnen de kosten beperkt worden en een aantal problemen opgelost worden. Hierdoor wordt het voor de betrokkenen gemakkelijker gemaakt om toch het eigen afvalwater te zuiveren.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 0
lees meer
Subsidieer het plaatsen van een regenwaterput bij particulieren.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
Fonds oprichten voor mensen die geleden hebben van waterramp
Een gemeentefonds oprichten voor mensen die getroffen zijn door wateroverlast. Deze kunnen bv. gehaald worden bij mensen die voor meer dan 65% hun oprit of rond het huis verhardingen aanbrengen. Hierdoor kan het water niet doorsijpelen.
Karl S.
0 0
lees meer
Correcte aansluiting afvalwater huishoudens
Nood aan gedegen toezicht op waar geloosd wordt/wat geloosd wordt.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Vuil ruimen uit de Bellebeek
Bij laag water zie je op veel plaatsen in de Bellebeek volledige vuilzakken, autobanden, verfpotten, bouwafval, elektro, brommers, fietsen, glas, blikken, en allerhande afval liggen. Een grote schoonmaak van de bodem zou de waterkwaliteit en vooral de structuur van de beek zeker ten goede komen.
H N.
0 0
lees meer
Het terug openleggen van de Hunselbeek in het centrum van Sint-Katharin-Lombeek
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Vroegere vijvers van de Bellemolen (nog te vinden op Ferrariskaarten) terug in ere herstellen
Deze kunnen tevens dienen als bijkomende buffering
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Meer inzetten op handhaving (vb. afkoppeling afvalwater), controle voorwaarden grondbemalingen...
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 1
lees meer
Gemeenten meer responsabiliseren / Belonen van goede gemeenten
Gemeenten meer responsabiliseren voor gevolgen van soms nalatig rioleringsbeleid en 'goede gemeenten' belonen voor goede aanpak rioleringsbeleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Verbeteren van de grachtenstelsels
Hierbij moet er gekozen worden voor de kortste en snelste weg naar de beek, maar waar er gezocht wordt naar zwak hellende en langere tracés. Langs deze grachten kunnen op verschillende plaatsen poelen aangelegd worden om extra water te bufferen. Doordat het water geleidelijker naar de beek stroomt verkleint de afvoerpiek in de hoofdwaterloop, de erosie neemt af en het water krijgt meer tijd om te infiltreren in de bodem. Ziehier principeschets:
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Uitwerken van het erosieplan met bijzondere aandacht voor het plaatsen van erosiepoelen
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Ontrekkingsverbod oppervlaktewater vs ander waterverbruik
- Op sommige locaties/tijdens bepaalde periodes geldt er onttrekkingsverbod terwijl burgers wel nog gras kunnen/mogen bewateren met drinkwater - Zwembaden worden gevuld met leidingwater: zou verplicht met regenwater moeten worden
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Consequente uitvoering van ambitieus omgevingsbeleid
Het omgevingsbeleid effectief en consequent uitvoeren. Het omgevingsbeleid nog ambitieuzer vastleggen. Zoveel mogelijk achterpoortjes sluiten. En burgers, bedrijven en lokale overheden belonen voor goed beleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Opleg van wadi's en meer groen bij nieuwe verkavelingsplannen.
Ruimte geven aan water (maar ook groen)
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Erosiestroken
- aanleggen op terreinen kan verbeterd verhoogd worden - juridische omkadering verbeteren: omgeving mee in beschouwing nemen: waarom erosiestrook aanleggen als volgende perceel grasstrook is en erosie buffert - Is het niet mogelijk om de erosie te beperken door de verdeling van de weilanden/akkers te verbeteren zodat akkers zoveel mogelijk afstromen richting een weiland?
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Uitdiepen delen wachtbekkens
In en rond Ternat liggen een aantal wachtbekkens waarvan delen kunnen uitgediept worden en zo moeraszones ontstaan die kunnen ook dienen om het overtollige water dat niet kan terugvloeien naar de beek te laten infiltreren in de bodem om zo het grondwater aan te vullen.
Luc P.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 55 bijdragen