Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

55
13

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 55 bijdragen

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Schotten in afwateringsgrachten
In de afwateringsgrachten schotten plaatsen op bv 20 m afstand (zonder opening onderaan) tot ongeveer halfweg de diepte van de gracht om een deel van het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem om het grondwater aan te vullen.
Luc P.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Afvalwater in beek/klapscheutbeek
Sterke geurhinder en tijdens zomermaanden is er sterke overlast door huishoudelijk afvalwater. Afvalwater moet afgekoppeld worden van het oppervlaktewater en aangesloten op een zuiveringsinstallatie.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Lichtere machines gebruiken, bruggen verhogen
Met lichtere machines het berm-onderhoud doen. Nu wordt de beek dicht gereden en de bermen worden lager. Bruggen verhogen. Inkalving voorkomen door wortels van de beekwandbegroeiing te laten.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Beheerovereenkomsten
Verloning is OK maar: - Juridische omkadering is probleem: bij oneigenlijk gebruik door anderen (wandelaars, quads,…) verliest men vergoeding - Looptijd beheerovereenkomst: wat na 5 jaar? Hoe zal dit verder evolueren? De angst zit erin dat de stroken nadien een verplichting zullen worden, waardoor men vaak nog terughoudend is om hier in mee te stappen. - Economisch aspect: perceelsrand moet onderhouden worden maar geen opbrengst en toch pacht betalen - Regelmatig stelt men vast dat er op de stroken met quads of brommers wordt gereden, of dat er wordt gesluikstort. Hierdoor kan men de verloning verliezen.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Grondwater
- vergunningsproblematiek: geen vergunning bekomen terwijl particulier toch vergunning zou bekomen. Het gevoel heerst dat particulieren er op los kunnen boren zonder vergunning en onbeperkt kunnen oppompen. - Zou niet meer mogen uitgebreid worden in sommige regio’s, in andere regio’s wel: klopt dit?
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Ontharden
Ontharden van pleinen, parkings... Meer groen stimuleren: de groen/blauwe dooradering.
Input stuurgroep |.
0 3
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Absoluut verbod tot het dumpen, inbuizen of dichtgooien van grachten tenzij om technische redenen
Oude grachten die onrechtmatig werden gedumpt terug openmaken en laten onderhouden in een planning
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Herstel spaarvijvers aan de Okaaibeek/Bellestraat
Destijds waren er spaarvijvers langs de Okaaibeek. Deze werden gedeeltelijk gedempt bij aanleg van de E40, maar de overgebleven dieptes zijn er nog steeds. Door deze in verbinding te zetten met de Okaaibeek kan er water opgespaard worden voor droge periodes. Deze zouden bovendien als extra buffer kunnen functioneren voor het afstromend water van de snelweg.
H N.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Fonds oprichten voor mensen die geleden hebben van waterramp
Een gemeentefonds oprichten voor mensen die getroffen zijn door wateroverlast. Deze kunnen bv. gehaald worden bij mensen die voor meer dan 65% hun oprit of rond het huis verhardingen aanbrengen. Hierdoor kan het water niet doorsijpelen.
Karl S.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

De valleigebieden over het ganse grondgebied moeten maximaal gevrijwaarde worden
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer verantwoordelijkheid leggen bij landbouworganisaties en deze aanspreken op gevolgen van erosie.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitwerken vismigratieknelpunten Bellebeek in samenwerking met VMM
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitwerken van het erosieplan met bijzondere aandacht voor het plaatsen van erosiepoelen
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Een strenger beleid rond bvb. randvoorwaarden erosie voeren
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer inzetten op handhaving (vb. afkoppeling afvalwater), controle voorwaarden grondbemalingen...
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Het beperken van het ruimen van grachten om de vegetatie te beschermen
Deze vegetatie heeft eveneens een invloed op de stevigheid van de grachten
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Regenwateropvang
- verbeteren en verhogen en hergebruik. - Ook voorwaarden en juridische omkadering voor hergebruik optimaliseren en verbeteren - In de winter moet iedereen zijn regenwaterputten ledigen als er regen wordt voorspeld
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Correcte aansluiting afvalwater huishoudens
Nood aan gedegen toezicht op waar geloosd wordt/wat geloosd wordt.
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Gemeenten meer responsabiliseren / Belonen van goede gemeenten
Gemeenten meer responsabiliseren voor gevolgen van soms nalatig rioleringsbeleid en 'goede gemeenten' belonen voor goede aanpak rioleringsbeleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Opwaarderen Okeibeek
Het opnieuw openleggen van de overkapte delen van de Okeibeek en herstellen natuurlijke verloop (maximaal, waar mogelijk). Met herstel van de moerasgebieden die langs de beek liggen en Natura 2000 habitat vormen. Dit verhoogt de biodiversiteit, is een stap in het verbeteren van de waterkwaliteit, maar biedt ook de mogelijkheid meer water te bergen waardoor de toevloed naar de Bellebeek trager loopt en water meer kansen krijgt om te infiltreren in de bodem.
Jo L. van Groen Affligem
1 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Gebruik van gezuiverd water
Handhaving vergunningsbeleid: controle uitvoering RWA/DWA-stelstel; voorwaarden opgelegd watertoets.
Input stuurgroep |.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Consequente uitvoering van ambitieus omgevingsbeleid
Het omgevingsbeleid effectief en consequent uitvoeren. Het omgevingsbeleid nog ambitieuzer vastleggen. Zoveel mogelijk achterpoortjes sluiten. En burgers, bedrijven en lokale overheden belonen voor goed beleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Subsidieer het plaatsen van een regenwaterput bij particulieren.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Verbeteren van de grachtenstelsels
Hierbij moet er gekozen worden voor de kortste en snelste weg naar de beek, maar waar er gezocht wordt naar zwak hellende en langere tracés. Langs deze grachten kunnen op verschillende plaatsen poelen aangelegd worden om extra water te bufferen. Doordat het water geleidelijker naar de beek stroomt verkleint de afvoerpiek in de hoofdwaterloop, de erosie neemt af en het water krijgt meer tijd om te infiltreren in de bodem. Ziehier principeschets:
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 55 bijdragen