Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

55
13

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Ontharden
Ontharden van pleinen, parkings... Meer groen stimuleren: de groen/blauwe dooradering.
Input stuurgroep |.
0 3
lees meer
Opwaarderen Kerlemeers en Overnelle beek
Het opnieuw openleggen van de overkapte delen van beide beken en herstellen van hun natuurlijke verloop (maximaal, waar mogelijk). Met herstel van de moerasgebieden die langs de beek liggen en Natura 2000 habitat vormen. Dit verhoogt de biodiversiteit, is een stap in het verbeteren van de waterkwaliteit, maar biedt ook de mogelijkheid meer water te bergen waardoor de toevloed naar de Bellebeek trager loopt en water meer kansen krijgt om te infiltreren in de bodem. Extra aandacht voor de doorgang onder de E40, die momenteel bijna volledig is dichtgeslibd en een bottleneck vormt.
Jo L. van Groen Affligem
2 1
lees meer
Gebruik van gezuiverd water
Handhaving vergunningsbeleid: controle uitvoering RWA/DWA-stelstel; voorwaarden opgelegd watertoets.
Input stuurgroep |.
0 1
lees meer
Openlegging van de Hunselbeek te Sint-Katherina-Lombeek
In de dorpskern van Sint-Katherina-Lombeek werd waterloop destijds over lange afstand ingekokerd. Hierdoor is waterloop waar het dorp zijn naam aan dankt volledige uit het straatbeeld verdwenen. Dit zorgt er ook voor dat het regenwater moeilijker naar de beek wordt afgevoerd en de kans op wateroverlast vergroot. Ter hoogte van het speelplein zou een gedeeltelijke openlegging mogelijk zijn. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld trappen en een leuning kan de waterbeleving op een veilige manier gebeuren.
H N.
0 2
lees meer
Stuwen gebruiken om water op te houden om te kunnen infiltreren
De meeste stuwen worden gebruikt om bij grote hoeveelheden neerslag overstromingen stroomafwaarts te voorkomen. Indien er echter geen overstromingsgevaar is, zou men in deze bekkens het water maximaal moeten bufferen om infiltratie in de bodem mogelijk te maken. Deze poelen zullen zo bijdrage aan de fauna en flora alsook aan het klimaat.
Eric H.
0 1
lees meer
Meer inzetten op handhaving (vb. afkoppeling afvalwater), controle voorwaarden grondbemalingen...
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 1
lees meer
Subsidieer het plaatsen van een regenwaterput bij particulieren.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
In Ternat aan de steenweg waar de 2 beken samenvloeien omdat daar de watercapaciteit voldoende is
Graag zou ik de Bellebeek een heel stuk dieper en breder zien zodat er bepaalde vissoorten kunnen worden bij gezet. Ook het waterpeil wat hoger dat door sluizen wordt op peil gehouden en gecontroleerd. Daarnaast wat meertjes aan de sluizen als soort opvangbekken bij te weinig of te veel water zodat bij hevige regenval er een controle bestaat. Tegen de Bellebeek lopen van in Ternat kleine beekjes die bijna altijd droog staan. Als het water van de Bellebeek stijgt door middel van een paar sluizen kunnen deze beekjes perfect bevoorraad worden door water uit de Bellebeek door een overloop drempel te maken. Zo kan er in deze beekjes paling worden uitgezet en kleine visjes en kikkers en creëert dit leven. Natuurlijk in combinatie met een creatief wandelpad. Door deze kleine beekjes te bevoorraden met water uit de Bellebeek creëer je een natuurlijke vistrap voor de vissen die geblokkeerd zitten aan de sluizen. Aan de sluizen bv kleine waterkrachtcentrales zoals in Zwitserland.
David D.
1 0
lees meer
Opwaarderen Okeibeek
Het opnieuw openleggen van de overkapte delen van de Okeibeek en herstellen natuurlijke verloop (maximaal, waar mogelijk). Met herstel van de moerasgebieden die langs de beek liggen en Natura 2000 habitat vormen. Dit verhoogt de biodiversiteit, is een stap in het verbeteren van de waterkwaliteit, maar biedt ook de mogelijkheid meer water te bergen waardoor de toevloed naar de Bellebeek trager loopt en water meer kansen krijgt om te infiltreren in de bodem.
Jo L. van Groen Affligem
1 0
lees meer
Lokale prefabzuivering in afwachting van centrale aanpak
Rioleringen en collectoren kosten handenvol geld aan de overheid. Door de lintbebouwing is het dikwijls zeer duur om perifere collectoren aan te leggen. Toch hebben rioolbeheerders en gemeenten dergelijke woonclusters ingekleurd als zijnde woningen die aangesloten zullen worden op de centrale zuivering. Gevolg: daar het aanleggen van de collector te duur is, wordt het project steeds op de lange baan geschoven. Door in landelijk gebied via een opstalrecht (of iets dergelijks) een 'prefab'beperkte en verplaatsbare zuivering te bouwen in afwachting van een aansluiting op een centrale zuivering kan toch een 'voldoende' zuiveringsgraad bereikt worden. Bij aansluiten op de centrale zuivering kan dan de 'prefab' elders ingezet worden. Mogelijks kan dit gezuiverde water in droogteperiodes ook ingezet worden in de landbouw. Het is mogelijk dat de wetgeving inzake sanering hiervoor moet bijgestuurd worden.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 1
lees meer
Buffering uitbouwen op parking aan De Ploter
Achter de Ploter ligt een (kleine) parking vlak naast de beek. Door onder de parking buffering uit te bouwen kan de parking dienen als bufferbekken en toch nog gebruikt worden als parking.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 1
lees meer
Afvalwater in beek/klapscheutbeek
Sterke geurhinder en tijdens zomermaanden is er sterke overlast door huishoudelijk afvalwater. Afvalwater moet afgekoppeld worden van het oppervlaktewater en aangesloten op een zuiveringsinstallatie.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 1
lees meer
Afkoppelen permanente verdunning Korterij /Stenenkruis
Op tal van plaatsen in de omgeving waren er in het verleden zogenaamde 'borren': bronnen waar kwalitatief goed grondwater uit de bodemkwam. Dit werd in het verleden gewoon aangesloten op de riolering. Op tal van plaatsen werken deze bronnen nog en zorgen enerzijds voor verdunning van het afvalwater en dus voor een slechtere zuiveringsrendement en ook voor het verdroging van beekvallei en de bodem. Het moet mogelijk zijn om dergelijke borren enerzijds te bufferen en dus ter beschikking te stellen voor nuttig gebruik (landbouw, bewatering tuinen, zwembaden, ...) en aan te sluiten op oppervlaktewater zodat bij niet gebruik in dorge periode een minimumdebiet behouden blijft. Dergelijke borren lagen bv. in Roosdaal op de Profetenstraat ter hoogte van de Korterij/Profetenstraat of in de Pinijzenkets maar even goed op tal van andere locaties in Roosdaal en omliggende gemeenten.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 1
lees meer
De valleigebieden over het ganse grondgebied moeten maximaal gevrijwaarde worden
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Bij herziening van het landbouwbeleid: meer inzetten op lokale en natuurinclusieve landbouw.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Uitdagende doelstellingen formuleren en opvolgen
Uitdagende doelstellingen bepalen en budgetten voorzien om problematiek te verbeteren. Verplichtingen opnemen in vergunningen en nagaan of ze gevolg worden (werken met waarborgen).
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Strengere maatregelen opstellen en incentives geven aan landbouwers
Waterkwaliteit opkrikken door strengere maatregelen over pesticide verbruik enz - wij weten allemaal wat vervuilt. Landbouwers een incentive geven om hun land op een ecologisch verantwoordelijke manier te gebruiken. Bijvoorbeeld bomen en hagen aanplanten, een "corner for the hare" (oud Iers - een verwilderde stuk land), allemaal om het waterafloop te vertragen; poelen leggen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Consequente uitvoering van ambitieus omgevingsbeleid
Het omgevingsbeleid effectief en consequent uitvoeren. Het omgevingsbeleid nog ambitieuzer vastleggen. Zoveel mogelijk achterpoortjes sluiten. En burgers, bedrijven en lokale overheden belonen voor goed beleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Gemeenten meer responsabiliseren / Belonen van goede gemeenten
Gemeenten meer responsabiliseren voor gevolgen van soms nalatig rioleringsbeleid en 'goede gemeenten' belonen voor goede aanpak rioleringsbeleid.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Meer verantwoordelijkheid leggen bij landbouworganisaties en deze aanspreken op gevolgen van erosie.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Draagvlak creëren bij de omwonenden / recreanten door wandelpad open te stellen.
Pancartes Straatbeeld /.
0 0
lees meer
Ruimen van afwateringsgrachten beperken in het najaar
Het is van belang om aan de bron de afvoer te beperken. Het is daarom beter van vegetatie in grachten tijdens de herfst en winter te behouden om op die manier de afvoer naar de waterlopen te vertragen. Een pas geruimde gracht heeft namelijk een even lage ruwheid als een betonnen goot. Dit is in tegenstelling tot wat meestal aanschouwd wordt als "goede praktijk" om tijdens de natte periodes de grachten volop te ruimen. Vegetatie in de grachten kan bovendien ook een deel van de erosie opvangen.
H N.
0 0
lees meer
Herstel spaarvijvers aan de Okaaibeek/Bellestraat
Destijds waren er spaarvijvers langs de Okaaibeek. Deze werden gedeeltelijk gedempt bij aanleg van de E40, maar de overgebleven dieptes zijn er nog steeds. Door deze in verbinding te zetten met de Okaaibeek kan er water opgespaard worden voor droge periodes. Deze zouden bovendien als extra buffer kunnen functioneren voor het afstromend water van de snelweg.
H N.
0 0
lees meer
Waterlopen beheer
Bermbeheer/oeverbeheer waterlopen: oevers van waterlopen worden zeer minimaal beheerd. Ze verruigen en zijn niet aantrekkelijk. Door de oevvers te beheren zoals bermen (max. 2x per jaar maaien) kan voorkomen worden dat brandnetelzeeën ontstaan of blijven bestaan. Mogelijks kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met landbouwers of omwonenden zodat de overheid de werken zelf niet overal moet uitvoeren. Op die wijze wordt ook voorkomen dat pesticiden gebruikt worden om ruigtes zoals brandnetel te bestrijden.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 0
lees meer