Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

28
1

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 28 bijdragen
Erosie: laat landbouwsector zelf voorstellen doen en beloon ze!
Landbouworganisaties hebben zelf op tal van plaatsen last van erosieproblemen. Laat hen een aantal voorstellen definiëren, bekijk en evalueer die en laat ze vervolgens door henzelf uitvoeren. De lokale en regionale overheden kunnen dan beslissen om de kosten hiervoor onder elkaar te verdelen. De haalbaarheid is verzekerd doordat de sector zelf met voorstellen komt.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 0
lees meer
Bedrijfsterreinen beheren voor het milieu
Bedrijven kunnen (of moeten) hun terrein beter beheersen voor het milieu. Doorlaatbare verharding. Waterbeheren (in functie van de lokale nodigheden. Bijvoorbeeld meer bomen/'scrub'/weiland)
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
aanleg (veedrink)poelen en vijvers
Aangezien er tal van natte weilanden liggen naast de Oplombeekse beek in Gooik kunnen er meer poelen en vijvers aangelegd worden.
Gemeente G.
0 0
lees meer
Wadi's aanleggen
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Landbouworganisaties kunnen hun leden aansporen tot het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen
Landbouwersorganisaties die hun 'leden' aansporen tot het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen, eventueel door gebruik te maken van beheersovereenkomsten.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Wachtbekkens, aansluitingsplicht, erosiebestrijding...
Multifunctioneel inzetten van wachtbekkens, handhaving van bemestingsregels, handhaven aansluitingsplicht, erosiebestrijding meer afdwingbaar maken, openlegging en/of hermeandering uitvoeren van de waterloop, optimaliseren rioleringsstelsel.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Herstel spaarvijver van de oude watermolen te Sint-Martens-Bodegem
Ter hoogte van de vroegere watermolen en klooster (Castelhof) was vroeger een grote spaarvijver. Door deze terug water te geven en in verbinding te plaatsen met de Steenvoordebeek kan water opgespaard worden voor droge periodes. Bovendien kan dit ook dienst doen als paaiplaats voor vissen en een meerwaarde bieden voor de natuur.
H N.
0 0
lees meer
Een algemeen sproeiverbod op gedraineerde akkers
Wie niet bijdraagt aan een duurzaam watergebruik kan volgens mij bij droogte ook geen aanspraak maken op de publieke voorraden (grondwater, waterlopen, drinkwater)
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer
Aanleg infiltratiezones
Naast het capteren en hergebruik van hemelwater, zou de overloop van regenwaterinstallaties naar infiltratiezones kunnen geleid worden. Waardoor een overloop aan hemelwater niet via het riool afstroomt maar wordt opgevangen in buffers waar het vervolgens rustig kan infiltreren en zo de grondwatertafel kan voeden. Tegelijk vermijdt dit een overbelasting van het rioolstelsel bij stortbuien, waardoor waterzuiveringsinstallaties een hoger rendement kunnen halen en het overstorten van vervuild water in onze waterlopen wordt vermeden.
Jo L. van Groen Affligem
0 0
lees meer
Nuttig hergebruik van opgepompt grondwater
Bij de uitvoering van bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de fundering droog te leggen. Dit grondwater kan in een reservoir opgeslagen worden en aan de buren en landbouwers ter beschikking gesteld worden om duurzaam met water om te gaan.
Input stuurgroep |.
0 0
lees meer
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en weides ten dienste stellen van infiltratie/buffering
Maatschappelijk verantwoord ondernemen door maatschappij boven winst te stellen. Als landbouwer of natuurvereniging (tegen vergoeding) de weides ten dienste stellen van infiltratie/buffering
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
VLAREM (art. 5.53.6.1.1§2) toepassen ook al kost dit.
Farys (ex- tmvv) wil een tweede vergaarbak bouwen aan de Gentsesteenweg in Asse. Daarbij is een tijdelijke bronbemaling voorzien: 94.000m³ grondwater wordt geloosd in de openbare riolering Waarom kan dit niet geloosd worden in het achterliggend terrein dat afhelt naar de Kleine Wetsbeek, conform Vlarem ? Als dit echt niet mogelijk is waarom geen leiding van zowat 200m aanleggen naar de Kleine Wetsbeek ?
Jo V.
0 0
lees meer
Een natuur- en watertoets bij alle projecten
Radicaal kiezen om in alle projecten ook een natuur- en watertoets mee te nemen: zijn de zaken die we realiseren een bijdrage voor ons milieu en de toekomstige generaties? Zijn ze in die zin ook te verantwoorden?
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Ontharden van parkings, hergebruik van hemelwater en informeren
Parkings ontharden. Hemelwater opvangen en hergebruiken. Informeren waarmee met het beschikbare budget de meeste impact kan bekomen worden. Niet enkel acties ondernemen waarmee men in de media scoort.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Gronden ter beschikking stellen voor bufferende maatregelen
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Meer groene investeringen
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Bedrijfsterreinbeheerders aanspreken op buffering/nuttig gebruik regenwater
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Ontharden: zacht voor het milieu
Door meer en meer verharding aan te brengen verliest de ruimte waterbergend vermogen en verhoogt het overstromingsrisico. We nemen deze verhardingen maximaal weg om het risico te verminderen.
Input stuurgroep |.
0 0
lees meer
Sensibilisering van landbouwers door landbouworganisaties
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Bedrijfsterreinen aanpassen
Bedrijven en -terreinen: groendaken, ontharding, (ondergrondse) waterreservoirs, opvang en gebruik regenwater als onderdeel van proceswater, gedeelde regenwaterreservoirs tussen bedrijven, ...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Bufferbekkens
- Mogelijkheid tot aanleggen op landbouwgronden, - grachten, afwateringen bufferen kan op landbouwgrond - Water van daken / verhardingen opvangen in regenwaterputten
Bellebeekforum landbouw
0 0
lees meer
Natuurlijk beheren van onbebouwde oppervlakten bedrijfsterrein en waterdoorlaatbare verhardingen
Veel bedrijven hebben grote onbebouwde oppervlakten die zouden "natuurlijk" kunnen beheerd worden. Ook de verhardingen kunnen waterdoorlaatbaar gemaakt worden. Landbouwers beperken hun bemesting en laten hun land niet naakt liggen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Landbouw: sensibiliseren voor erosieacties
Benadrukken dat mestproblematiek in oppervlaktewater voor een groot deel kan aangepakt worden via erosieacties.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer
Herinrichting van de sluisvijvers aan de Bellemolen
Destijds waren grote visvijvers nabij de Bellemolen, de "sluisvijvers" genaamd. Alles behoorde ooit toe aan de abdij van Affligem. De omwallingen zijn nog steeds aanwezig en het gebied overstroomt van nature tijdens erg natte periodes. Een herstel van de vijvers zou het gebied aantrekkelijker maken voor recreatie en natuur, en bovendien kunnen dienst doen als spaarbekken bij droogte.
H N.
1 1
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 28 bijdragen