Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Aanleg infiltratiezones

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Naast het capteren en hergebruik van hemelwater, zou de overloop van regenwaterinstallaties naar infiltratiezones kunnen geleid worden. Waardoor een overloop aan hemelwater niet via het riool afstroomt maar wordt opgevangen in buffers waar het vervolgens rustig kan infiltreren en zo de grondwatertafel kan voeden. Tegelijk vermijdt dit een overbelasting van het rioolstelsel bij stortbuien, waardoor waterzuiveringsinstallaties een hoger rendement kunnen halen en het overstorten van vervuild water in onze waterlopen wordt vermeden.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Waterkwaliteit

  • 2