Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vispassage van de Bellemolen

Doordat de waterkwaliteit verbetert, keren vissen terug naar onze waterlopen. Maar er is meer nodig. Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Vaak verhinderen stuwen, watermolens of bodemvallen die migratie, omdat vissen er niet voorbij kunnen zwemmen.  

Voor de ecologisch belangrijke waterlopen wordt daarom gezocht naar oplossingen om deze vismigratie terug mogelijk te maken.  Dit is bovendien een doelstelling van de Benelux-beschikking “vrije vismigratie” en de Europese “Kaderrichtlijn Water”.

Aan de Bellemolen valt het water permanent ongeveer 1,5m naar beneden en vormt daarbij het eerste knelpunt voor de migratie vanuit de Dender.  Het is dan ook van cruciaal belang voor de rest van het stroomgebied van de Bellebeek dat dit knelpunt wordt opgelost. Pas na sanering van dit knelpunt kunnen vissen terug vanuit de Dender stroomopwaarts de Bellebeek opzwemmen.

Historiek Bellemolen

In de jaren 1100 werd door de Abdij van Affligem de toenmalige waterloop over een lengte van 2 km verplaatst naar de noordelijk flank van de vallei.  Dit is was nodig om het verval aan de molen te creëren, zoals dit ook bij veel andere watermolens werd gedaan.  De oude bedding van de waterloop kwam hierdoor droog te staan en werd herleid tot een kleinere afwateringsgracht. Ter hoogte van Bellemolen is het overblijfsel hiervan de huidige Bosbeek.

Waar vroeger de “sluisvijvers” waren kunnen we nog duidelijk enkele glooingen in het terrein terug vinden waar de oude meanderend waterloop liep.

De Bosbeek loopt langs de oude vijvers en is recht getrokken.

Realisatie vispassage

Voor de realisatie van de vispassage werd de meest natuurlijk oplossing gekozen door gebruik te maken van de bestaande Bosbeek en deze op twee punten te verbinden met de Bellebeek.

Ter hoogte van de opwaartse verbinding wordt een knijpconstructie geplaatst om de instroom naar de Bosbeek te beperken bij hoge waterstanden op de Bellebeek.  Bovendien wordt de koker onder de Lombeekstraat vergroot zodat het huidig risico van wateroverlast er ook zal afnemen.  De betere en permanente doorstroming van de Bosbeek zal daarnaast ook aanslibbing en kruidgroei in de beek beperken en het uitdrogen van de aanpalende gronden voorkomen.

De uitvoering van de werken is voorzien in 2020-2021.

Deel op facebook
Deel op twitter